Natuur excursies

Ollediek ligt tussen vijf natuurgebieden. In het Lauwersmeer- en Waddengebied zijn talloze mogelijkheden om bijzondere vogels en zeehonden te spotten, donkerte en sterren te ontdekken. Zelf, met de boswachter of met een gids. 

Roofvogels

In de directe omgeving van Ollediek komen veel fascinerende roofvogels voor: kiekendieven, buizerds, sperwers, valken, uilen, vis- en zee-arenden. In de avondschemering zijn in de richting van het Reitdiep  steenuilen, ransuilen en kerkuilen te zien. Vooral het voorjaar is een spannende tijd voor de bekendste vogel van het Lauwersmeergebied: de zeearend ook wel de 'Vliegende Deur' genoemd. Sinds 2010 broedt de zeearend in een van de oudste bomen aan de zuidwestkant van het Lauwersmeergebied.

 

Vogels spotten

Gebruik een verrekijker (en/of telescoop), vogelgids en blijf op afstand van de vogels voor een unieke ervaring.

Unesco Waddenzee gebied 
Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Wadvogels spotten kan het beste 1-2 uur voor hoogwater, dan zie je het hele waddenlandschap veranderen. Een prachtig gezicht. Gebruik een verrekijker, vogelgids of de app Wadvogels op je telefoon om te zien waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe je de vogels herkent. Belangrijk is wel om rust te garanderen voor de vogels door op een plek te blijven waar ze niet gestoord worden: de waddendijk, het pad of de weg langs de dijk, in een vogelhut of achter een kijkwand. Een fantastische locatie om wadvogels te spotten is de 'Kiekkaaste' bij Drieborg (72 km), de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland.

Nationaal Park Lauwersmeer
Nationaal Park Lauwersmeer is een paradijs voor ruim 100 vogelsoorten, het hele jaar door. In het Lauwersmeer wisselen open water, eilandjes en ruige riet- en graslanden, moerassen, weilanden en jonge bossen elkaar af. En dat betekent dat je er een grote diversiteit aan vogelsoorten kunt waarnemen, vooral tijdens de voorjaarstrek (maart tot en met mei) en de najaarstrek (september tot en met oktober). De tien beeldbepalende soorten in het Lauwersmeer zijn:

 1. de Zeearend - het Lauwersmeer met haar afwisselende biotopen is een van de natuurgebieden in Nederland waar de zeearend broedt. Andere roofvogels die je in het Lauwersmeer kunt zien zijn de visarend (tijdens de voor- en najaarstrek), bruine kiekendief, grauwe kiekendief, blauwe kiekendief, buizerd, wespendief, sperwer, smelleken, boomvalk en slechtvalk.
 2. Krombekstrandloper - een doortrekker in het voor- en najaar in het Lauwersmeer. Strandlopers die je hier ook kunt zien zijn de zeldzame breedbekstrandloper, de bonte strandloper, kleine strandloper, drieteenstrandloper en Temmincks strandloper.
 3. Blauwborst - In de rietlanden en moerassen in het Lauwersmeer broeden heel veel paartjes. En met de blauwborst zie en hoor je natuurlijk vogels als rietgors, kleine karekiet, rietzanger, snor en baardman. Deze vogels te zien en horen in de maanden april en mei is een hele belevenis.
 4. Reuzenstern - een doortrekker zo groot als een zilvermeeuw.  Visdiefje, zwarte stern en dwergmeeuw zijn andere vogels van zee en zoet water die je in het Lauwersmeer kunt zien.
 5. Roerdomp - De roerdomp is een van de meest mysterieuze vogels van het rietland. 
 6. Koekoek - In Nederland loopt het aantal terug, maar in het Lauwersmeer kun je in de halfopen bosjes in combinatie met de rietvelden de koekoek nog volop horen en zien. Waar anders vind je zoveel kleine karekieten, zwartkoppen, spotvogels en grasmussen? Vogels in wiens nest de koekoek maar al te graag zijn ei legt.
 7. Lepelaar - Helderwit steekt hij af tegen het riet en water.
 8. Bontbekplevier - Naast de bontbekplevier zie je ook kleine plevier, zilverplevier en goudplevier in het Lauwersmeer. Ook de andere steltlopers als grutto, rosse grutto, wulp, regenwulp, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, kievit, kluut, steltkluut, tureluur, scholekster, kemphaan en oeverloper komen in het gebied voor. Een zeldzame gast als de grauwe franjepoot wordt ook vrijwel elk jaar gezien. En soms zelfs de rosse franjepoot.
 9. Zomertaling - Een van de kleinere eendensoorten die te zien zijn tijdens de trekperioden in het Lauwersmeer. De mannetjes met die fraaie witte boog op de kop spannen de kroon in het voorjaar. Daarnaast zijn hier ook wintertaling, smient, slobeend, pijlstaart, bergeend en veel andere watervogels te zien. 
 10. Rotgans - In de winter niet te versmaden voor de zeearend. Duizenden en duizenden ganzen kun je dan tegenkomen in het Lauwersmeer. Van rotgans tot brandgans, van kolgans tot grauwe gans. En je ziet er ook zwanen tussen. De kleine zwaan en wilde zwaan zijn vrijwel elke winter te vinden in het Lauwersmeer.

In dit unieke natuurgebied op oude zeebodem zijn een aantal toplocaties voor vogelspotters:

 • Ezumakeeg (19 km - te bereiken tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Oostmahorn) is waterrijk, slijkig en wad-achtige gebied. Het is een geliefd foerageer gebied voor  allerlei vogels die hier broeden of tijdens hun trektocht hier een stop maken. 
 • Kollumerwaard (13 km - te bereiken via de Kwelderweg) met de vogelroute. Hier zijn diverse rietvogels en ook de ijsvogel waar te nemen.
 • Jaap Deensgat (9 km - te bereiken vanaf de Strandweg naar Zoutkamp of de Marneweg) met een vogelkijkhut en hoge bank met uitzicht op allerlei watervogels.
 • Ballastplaatbos (12 km - te bereiken vanaf Activiteitencentrum Lauwersnest) heeft een vogelreservaat met een oeverzwaluwwand, die vanaf een paar plaatsen eromheen te zien is. Zeker in het voorjaar zijn hier felgekleurde en zingende vogels te spotten. 
 • Bantpolder (21 km - te bereiken over de parallelweg net ten westen van Lauwersoog) ligt op de grens van het zoute wad en het zoete Lauwersmeer. Het is een weidegebied met vele zoet- én zout-watervogels

Rondom het Lauwersmeer zijn diverse uitkijkpunten en vogelkijk hutten van Staatsbosbeheer:

 • Vogelkijkhut Ezumakeeg en Uitkijkheuvel Ezumakeeg Noord.  Tijdens de voor- en najaarstrek kun je hier bijzondere soorten zien als steltkluut, Temmincks strandloper en grauwe franjepoot. Klik hier voor meer informatie over deze hut.
 • Jaap Deensgat. Vanuit deze hut en in de omgeving ervan kun je porseleinhoen, roerdomp en allerlei trekvogels en dwaalgasten zien. De vogelkijkhut wordt omringd door rietland zodat je veel soorten kunt zien: baardmannetje, rietgors, waterral, kleine zwaan (gebruiken het binnenmeer als slaapplaats), bruine kiekendief. De zeearend laat zich hier vrijwel elke dag zien. In de winter jaagt de blauwe kiekendief voor de hut. Meer informatie over deze hut.
 • Achter de Zwarten. Hier sta je in weer en wind op een uitkijkheuvel (16 km - te voet vanaf parkeerplaats bij  Suyderoogh). Een telescoop is hier vanwege de afstand wel gewenst. Maar je hebt er dan wel een majestueus uitzicht! Meer informatie over deze locatie.
 • Andere locaties. Op de website vogelkijkhut.nl vind je een overzicht van alle interessante locaties om vogels te spotten in het Lauwersmeer zoals het Hemelplatform, Uitkijktoren de Vlinderbalg, Uitkijktoren de Baak, Kijkheuvel Rechteind, Vogelkijkhut Sylkajût, Uitzichtplateau Zomerhuisbos, Observatietoren Ballastplaatbos, Observatieplateau De Rug

Vogelexcursies

 • Iedere eerste zondag van de maand 13.30 'Vogelpraat' in het 'Lauwersnest' (activiteitencentrum Staatsbosbeheer) waar de boswachter vertelt welke vogels dan in het gebied verblijven.
 • Op visdief.nl vind je meer informatie over vogels kijken in en rond het Lauwersmeer
 • Een vogelexcursie op maat aan de Groningse of Friese kant van het Lauwersmeer met birds4you.nl

Zeehonden expeditie

Zeldzame planten en insecten

In bermen en op dijken zijn in dit kustgebied mooie planten soorten te vinden zoals veldlathyrus, vogelwikke, kleine ratelaar, heelblaadjes, gele en met een beetje geluk ook paarse morgenster

Zeldzame planten zoals de orchidee en parnassia zijn te zien in de open veldjes in het Lauwersoogbos en langs het Jaap Deenspad.  De vele bijzondere bloemen trekken op hun beurt weer allerlei vlinders aan.

Doe Zoo in Leens is een insecten eldorado voor jong en oud doezoo.nl

Natuur expedities

Er zijn diverse mogelijkheden met zonsopgang, overdag, zonsondergang en in het donker in Groningen met boswachter en of gids

Sterrenkijken

Het Lauwersmeer, sinds 2016 Dark Sky Park, is een van de laatste plekken in Nederland waar het 's nachts zo donker wordt dat je alles ziet. Ervaar de donkerte intens door te varen over het zwarte water, te fietsen over het donkerste fietspad van Nederland of een van de vele routes in het park te lopen. Klim op een hemelplatform om staand, of nog beter liggend te genieten van een weidse Sterrenhemel. Ga mee op een nachtelijke excursie met de boswachter om sterrenbeelden te leren kennen. Tochten worden georganiseerd door  np-lauwersmeer.nl

Soms is met veel geluk op een donkere en onbewolkte plek het Noorderlicht te zien vanuit Ollediek, bij het Lauwersmeer, op de Waddendijk en op de eilanden. Het Noorderlicht wordt veroorzaakt door een sterke uitbarsting van het magnetisch veld van de zon, op 150 miljoen km afstand van de aarde. Daardoor wordt er een grote hoeveelheid deeltjes het heelal in geslingerd die het aardmagnetisch veld verstoren. Verschillende kleuren worden veroorzaakt door de interactie die de deeltjes aangaan met moleculen in de atmosfeer.